TIỀU CHUẨN , QUY CHUẨN CẤP THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ – BAN HÀNH MỚI NHẤT NĂM 2020

1 QCVN 07-01-2016. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trinh kỹ thuật – công trình cấp thoát nước – Tải tài liệu về

QC này áp dụng với mọi tổ chức cá nhân có hoạt đông liên quan tới đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp quản lý vận hành công trình cấp nước
 QC quy định về chât lượng nước sinh hoạt, yêu cầu kỹ thuật các công trình khai thác nước thô

2 QCVN 07-02-2016. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trinh kỹ thuật – công trình cấp thoát nước – Tải tài liệu về

QC này áp dụng với mọi tổ chức cá nhân có hoạt đông liên quan tới đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp quản lý vận hành công trình cấp nước
 QC quy định về chât lượng nước sinh hoạt, yêu cầu kỹ thuật các công trình thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải

3. TCVN 7957 :2008 Thoát nước – mạng lưới thoát nước hạ tâng ngoài nhà – tiêu chuẩn thiết kế  Tải tài liệu về

TC này quy đinh các yêu cầu bắt buộc để thiết kế xây dựng, cải tạo mới hệ thống thoát nước

4. TCVN 33 -2006 Thoát nước mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế  Tải tài liệu về

TC này quy đinh các yêu cầu bắt buộc để thiết kế xây dựng, cải tạo mới hệ thống thoát nước

5. TCVN 33 -2006 Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế  Tải tài liệu về

TC này quy đinh các yêu cầu bắt buộc để thiết kế xây dựng, cải tạo mới hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC

Phối hợp trong việc thiết kế hệ thống Cấp nước

 TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN CHO CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

1 Hướng dẫn áp dựng quy chuẩn CTN trong nhà và các cồng trình Tải tài liệu về

+Sách hướng dẫn áp dụng hệ thống cấp thoát nước, được giải thích bằng sơ đồ hình vẽ minh họa

+ giúp bạn dễ dàng trong qua trình áp dựng QCVN về hệ thống cấp thoát nước trong nhà

2 TCVN 4513 = 1988 Thiết kế hệ thống cấp nước trong nhà và các công trình Tải tài liệu về

+ Tiêu chuẩn thiết kê hệ cấp nước trong nhà, công trình nhà xưởng 

+ giúp bạn tra cứu tiêu chuẩn dừng nước, tính toán đường kính ống, áp lực ..

3 TCVN 7972 = 2008 Thử áp lực sau khi lắp đặt Tải tài liệu về

+ Tiêu chuẩn quy định phường pháp thủ , nghiệm thu thử áp tại công trường